logo Helse Nord IKT

Digitale pasientjournaler i ambulansene:

Gjør ambulansene i nord «papirløse»

Med nettbrett og medisinteknisk utstyr koblet direkte opp mot systemene inne på sykehuset, rustes ambulansene i nord nå for framtida.

Kine Moxness Sandnes, Helse Nord IKT
Publisert 19.01.2024
Sist oppdatert 22.01.2024
Prosjektleder Christopher Hars og IT-arkitekt Hanne Grete Hansen
Prosjektleder Christopher Hars og IT-arkitekt Hanne Grete Hansen i Helse Nord IKT har jobbet med PEPJ-prosjektet. Foto: Fabian Ubeda, Helse Nord IKT

Helse Nord IKT har sammen med sykehusene i nord jobbet fram løsninga som skal gjøre spesialisthelsetjenesten enda mer digital. Fram til i dag har kommunikasjonen mellom ambulansen og akuttmottaket foregått på radio og telefon, og informasjon om pasienten har blitt gitt muntlig. Når ambulansen har ankommet akuttmottaket har en håndskrevet journal og annen informasjon blitt overlevert fysisk. Med prehospital elektronisk pasientjournal (PEPJ) kan helsepersonell inne på sykehuset i sanntid følge med på informasjon om pasienten – før vedkommende kommer til sykehuset.

I praksis utstyres hver ambulanse med et ekstra nettbrett. Disse kobles opp mot egne rutere, med SIM-kort som sørger for trådløst nettverk. Nettbrettene har trådløs forbindelse med Corpuls, som er den elektroniske multimonitoren som er i ambulansen og som overvåker pasientens vitale parametere.

En person som peker på en skjerm
Via de nye nettbrettene sendes informasjon direkte fra ambulansen til akuttmottaket på sykehuset. Foto: Per-Christian Johansen, UNN

Elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten er akkurat nå under pilot ved Helgelandssykehuset, og skal i løpet av året innføres i alle bil- og båtambulansene i hele Nord-Norge. Løsninga er i dag i bruk i alle landets helseregioner.

- Når helsepersonellet på sykehuset i sanntid kan følge med på pasienten i ambulansebilen eller -båten, kan de være mer forberedt når pasienten kommer inn, oppsummerer prosjektleder Christopher Hars.

Målet for helsetjenesten i Norge er at datasystemene skal kommunisere slik at informasjon om pasienten gjøres tilgjengelig for behandlerne så tidlig som mulig og direkte i eget journalsystem.

Omfattende arbeid

Det er en omfattende jobb å legge til rette for elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten. 30-40 personer i Helse Nord IKT har vært involvert i arbeidet, innen et vidt spekter av fagområder. Blant annet har ansatte innen nettverk, klient, serverdrift, applikasjonsdrift, tjenesteutvikling, arkitektur og forvaltning vært delaktige. I tillegg har ansatte fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset stått for viktige bidrag for å identifisere hva ambulansetjenesten virkelig trenger.

- Selv om vi med dette prosjektet tar i bruk et eksisterende verktøy som er i bruk i de andre helseregioner, er det ikke så enkelt at man bare kan sette det direkte i produksjon hos oss. Det skal fungere med våre miljøer og systemer, og da er det mange bakenforliggende elementer som må være på plass. Det har vært avklaringer og tilpasninger som måtte gjøres for at Helse Nords krav ivaretas og løsningen kan tas i bruk. Dette har ikke vært plain vanilla, sier Hars. 

Prosjektets potet

Hanne Grete Hansen jobber som IT-arkitekt i Helse Nord IKT, og har de siste åra jobbet mye med PEPJ-prosjektet. Hun har tidligere jobbet blant annet i akuttmedisinsk klinikk på UNN, og har med det førstehånds kjennskap til hvor nyttig PEPJ kan være for helsepersonell.

- Som IT-arkitekt i dette prosjektet har jeg hatt en potetrolle, og har hatt mange ulike oppgaver. Noe av det viktigste for meg i slike prosjekter er brukerperspektivet, altså hvordan dette skal fungere best mulig for de som skal bruke tjenesten i arbeidshverdagen sin. Det er gull verdt både å ha et solid kontaktnett og kjenne til hverdagen ute på sykehuset, samt å få anledning til å sette seg inn i hvordan ambulansetjenesten i nord fungerer. Det er mange detaljer som skal stemme for at verktøyene vi innfører skal være til nytte og forbedre arbeidshverdagen til de der ute, sier hun.

En person som smiler for kameraet
For IT-arkitekt Hanne Grete Hansen har der vært gull verdt å ha god kjennskap til hverdagen på et sykehus, i arbeidet med PEPJ-prosjektet. Foto: Fabian Ubeda

Meningsfull IKT

Det er snart to år siden Hanne Grete startet i Helse Nord IKT. Kontrasten er tidvis stor mellom en arbeidshverdag som IT-arkitekt og sykehusansatt.

 

Det viktigste for meg i slike prosjekter er brukerperspektivet, altså hvordan dette skal fungere best mulig for de som skal bruke tjenesten i arbeidshverdagen sin.
Hanne Grete Hansen, IT-arkitekt

 

- Det er helt avgjørende for et vellykket prosjekt å involvere bredt, og inkludere personer som arbeider midt i den virkeligheta vi forsøker å utvikle tjenester for. Det er denne brukerkontakten som gjør jobben min ekstra meningsfylt. Når Christopher begynner å snakke om ROS, DPIA og økonomi – da kobler jeg ut. Det som er givende for meg er hvordan tjenesten fungerer, og når man begynner å høre suksesshistorier. Da føler jeg på at jeg har bidratt til at noe har gått bra, vært en brikke i mer smidige pasientforløp, at noen har spart tid og at noen har fått en bedre arbeidshverdag. Det er givende for meg i min jobb.  

En person i rød frakk ved hjelp av en datamaskin
Kristin Bjørkvik demonstrerer hvordan hun kan dokumentere på nettbrettet fra ambulansen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress